Apartment in Krakow, Poland.

Apartment in Krakow, Poland.